Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 15 ноември 2019 г. — CS, Finanzamt Graz-Stadt

(Дело C-844/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: CS, Finanzamt Graz-Stadt

Ответник: Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Преюдициални въпроси

Произтича ли от правото на Съюза пряко приложима правна уредба, която предоставя право на лихви за забава на данъчнозадължено лице, на което, в хипотеза като тази в главното производство, данъчната служба не е възстановила в срок данъчен кредит, така че това данъчнозадължено лице да може да се позове на посоченото право пред данъчната служба, съответно пред административните съдилища, въпреки че националното законодателство не предвижда такава правна уредба в областта на лихвите?

При утвърдителен отговор на първия преюдициален въпрос:

Допустимо ли е и при вземания по ДДС на данъчнозадълженото лице, които са възникнали в резултат от последващо намаляване на възнаграждението съгласно член 90, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 , начисляването на лихви да започне едва след изтичане на разумен срок, с който данъчната служба разполага, за да извърши ревизия за установяване на достоверността на декларираното от данъчнозадълженото лице вземане?

Трябва ли от обстоятелството, че националното законодателство на дадена държава членка не съдържа правна уредба в областта на лихвите за забава при забавено възстановяване на данъчен кредит, да се заключи, че правните последици, предвидени в член 27, параграф 2, втора алинея от Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка2 , трябва да се прилагат от националните съдилища при изчисляването на лихвите, дори когато главното производство не попада в обхвата на тази директива?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

2 ОВ L 44, 2008 г., стр. 23.