Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 15. listopadu 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

(Věc C-844/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé v řízení o opravném prostředku „Revision“: CS, Finanzamt Graz-Stadt

Za účasti: Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Předběžné otázky

1.    Vyplývá z unijního práva přímo použitelná úprava, která přiznává nárok na úroky z prodlení osobě povinné k dani, které finanční úřad v situaci, o níž se jedná ve věci v původním řízení, nevrátí včas nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, takže osoba povinná k dani může tento nárok uplatnit u finančního úřadu příp. u správních soudů, ačkoliv vnitrostátní právo takovou právní úpravu úroků nestanoví?

V případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku:

2.    Je také v případě pohledávky daně z přidané hodnoty osoby povinné k dani, která vnikla v důsledku dodatečného snížení ceny podle čl. 90 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 , přípustné, aby částka začala být úročena až po uplynutí přiměřené doby, kterou má finanční úřad k dispozici pro posouzení správnosti nároku uplatněného osobou povinnou k dani?

3.    Má okolnost, že vnitrostátní právo členského státu nestanoví žádnou právní úpravu úročení v případě pozdní úhrady nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, za následek, že vnitrostátní soudy při vyměření úroků použijí právní důsledek stanovený v čl. 27 odst. 2 druhém pododstavci směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě2 , také v případě, že původní řízení nespadají do oblasti působnosti této směrnice?

____________

1 Úř, věst. 2006, L 347, s. 1.

2 Úř, věst. 2008, L 44, s. 23.