Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 15.11.2019 – CS ja Finanzamt Graz-Stadt

(asia C-844/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-valittaja: CS ja Finanzamt Graz-Stadt

Muut osapuolet: Finanzamt Judenburg Liezen ja technoRent International GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Sisältyykö unionin oikeuteen välittömästi sovellettava säännöstö, jossa verovelvolliselle, jolle Finanzamt (jäljempänä veroviranomainen) pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa on jättänyt suorittamatta liikevaihtoveron hyvityksen ajoissa, annetaan oikeus viivästyskorkoon, ja tähän oikeuteen voidaan vedota veroviranomaisessa tai hallintotuomioistuimissa, vaikka kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta korkojärjestelmästä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko myös yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 90 artiklan 1 kohdan mukaisesti jälkikäteisen vastikkeen pienentymisen kautta syntyneen verovelvollisen liikevaihtoverosaatavan tapauksessa sallittua, että korot alkavat juosta vasta kohtuullisen ajan kuluttua, joka veroviranomaisella on käytettävissä verovelvollisen esittämän vaatimuksen paikkansa pitävyyden tarkastamiseksi?

Seuraako siitä seikasta, että jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa ei säädetä korkojen maksamisesta liikevaihtoverosaatavien hyvitysten myöhästymisen yhteydessä, että korkojen määrää määritettäessä kansallisten tuomioistuinten on sovellettava yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille 12.2.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/9/EY2 27 artiklan 2 kohdan toisen alakohdassa säädettyä oikeudellista seuraamusta silloinkin, kun pääasiat eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.

2 EUVL 2008, L 44, s. 23.