Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 15. novembra 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

(vec C-844/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: CS, Finanzamt Graz-Stadt

Ďalší účastníci konania: Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Prejudiciálne otázky

Vyplýva z práva Únie priamo uplatniteľná úprava, ktorá zdaniteľnej osobe, ktorej finančný úrad v situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, včas nevrátil preplatok na dani z pridanej hodnoty, priznáva nárok na úroky z omeškania, pričom si tento nárok môže uplatniť na finančnom úrade, resp. v konaní pred správnymi súdmi, aj napriek tomu, že vnútroštátne právo takúto právnu úpravu úrokov nepozná?

V prípade kladnej odpovede na 1. prejudiciálnu otázku:

Je aj v prípade pohľadávky zdaniteľnej osoby na daň z pridanej hodnoty, ktorá vyplynula z dodatočného zníženia odplaty podľa článku 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 prípustné, aby sa úroky začali počítať až po uplynutí primeranej doby, ktorú má finančný úrad na účely kontroly správnosti nároku, ktorý si zdaniteľná osoba uplatnila?

Má okolnosť, že vnútroštátne právo členského štátu neobsahuje právnu úpravu úrokov v prípade oneskoreného pripísania preplatku dane z pridanej hodnoty za následok, že vnútroštátne súdy sú povinné pri určovaní výšky úrokov uplatniť právnu postupnosť upravenú v článku 27 ods. 2 druhej zarážke smernice Rady z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte2 , aj v tom prípade, ak konania vo veci samej nepatria do pôsobnosti tejto smernice?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 23.