Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 15 november 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

(Mål C-844/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: CS, Finanzamt Graz-Stadt

Motpart: Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Föreligger enligt unionsrätten en direkt tillämplig bestämmelse som ger en beskattningsbar person, till vilken skattemyndigheten i en situation som den i det nationella målet inte i tid betalar ett mervärdesskattetillgodohavande, en rätt till dröjsmålsränta, så att denne kan göra denna rätt gällande inför skattemyndigheten eller vid förvaltningsdomstolarna, trots att det i den nationella lagstiftningen inte anges någon sådan bestämmelse avseende ränta?

Om fråga 1 ska besvaras jakande:

2.    Är det även vid en mervärdesskattefordran till förmån för en beskattningsbar person, vilken uppkommit genom en nedsättning i efterhand av ersättningen i enlighet med artikel 90.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt(1 ), godtagbart att räntan börjar löpa först efter en lämplig tidsfrist som står skattemyndigheten till buds för att pröva korrektheten av den rätt som hävdas av den beskattningsbara personen?

3.    Följer av det förhållandet att det i en medlemsstats nationella rätt inte förekommer någon bestämmelse om att ränta ska betalas vid försenad kreditering av mervärdesskattetillgodohavanden att de nationella domstolarna vid beräkning av räntan ska tillämpa den rättsföljd som föreskrivs i artikel 27.2 andra stycket i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat(2 ), även om det nationella målet inte faller inom tillämpningsområdet för nämnda direktiv?

____________

(1 ) EUT L 347, 2006, s. 1.

(2 ) EUT L 44, 2008, s. 23.