Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 FV proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2019 ve věci T-153/17, FV v. Rada

(Věc C-877/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: FV (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 19. září 2019 (T-153/17);

v důsledku toho vyhověl návrhovým žádáním uvedeným v žalobě, a tudíž zrušil hodnotící zprávy za roky 2014 a 2015, které byly s konečnou platností přijaty dne 5. prosince 2016;

uložil odpůrkyni náhradu všech nákladů v obou stupních řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Napadený rozsudek zamítl návrh na zrušení hodnotících zpráv za roky 2014 a 2015.

Důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál nesplnil povinnost přezkumu a uvedení odůvodnění a zkreslil spis, a dále z nedodržení pokynů k hodnocení, povinnosti uvést odůvodnění a povinnosti jednat s náležitou péčí, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení.

Tribunál se podle navrhovatele dopustil zjevně nesprávného posouzení a zkreslení skutkového stavu, když měl za to, že jeho údajně nevhodné chování bylo jediným důvodem, proč mu administrativa udělila hodnocení „dostatečný“ ve vztahu ke „smyslu pro odpovědnost“, zatímco pokyny k hodnocení definují tuto kolonku jako „přístup dotyčného k jeho práci, jeho ochota aktivně a konstruktivně vykonávat své úkoly“.

Navrhovatel má kromě toho za to, že Tribunál neprovedl správně přezkum snížení úkolů navrhovatele. Nemoc a práce na poloviční úvazek ze zdravotního důvodu nemohou podle něj odůvodnit odnětí části úkolů úředníka a navíc bez jeho souhlasu.

Navrhovatel dále zpochybňuje posouzení Tribunálu, pokud jde o změnu kanceláře a pracovního místa, jakož i jeho chování v průběhu hodnotícího období 2014 a má za to, že se tím dopustil zkreslení spisu.

Navrhovatel konečně tvrdí, že napadený rozsudek nevytkl porušení zásady řádné péče, zejména vzhledem k tomu, že se jednalo o úředníka, jehož psychické zdraví bylo narušeno, a neuplatnil čl. 59 odst. 1 třetí pododstavec služebního řádu.

____________