Language of document :

Pritožba, ki jo je FV vložil 28. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. septembra 2019 v zadevi T-153/17, FV/Svet

(Zadeva C-877/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: CV (zastopnik: É. Boigelot, avocat)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Razveljavitev sodbe z dne 19. septembra 2019 (T-153/17);

posledično naj se ugodi prvostopenjskim predlogom pritožnika, in zato ocenjevalni poročili za leti 2014 in 2015, ki sta bili dokončno sprejeti 5. decembra 2016, razglasi za nični;

drugi stranki naj se naloži, da plača vse stroške na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Z navedeno sodbo je bil zavrnjen predlog za razglasitev ničnosti ocenjevalnih poročil za leti 2014 in 2015.

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja, na eni strani, kršitev obveznosti nadzora in obveznosti utemeljitve ter izkrivljanje spisa, in na drugi strani, kršitev navodil za ocenjevanje, obveznosti obrazložitve in dolžnosti skrbnega ravnanja ter očitno napako v presoji.

Pritožnik meni, da je Splošno sodišče storilo očitno napako pri presoji in izkrivilo dejstva s tem, ko je ocenilo, da je njegovo domnevno neprimerno ravnanje pomenilo edini razlog za to, da je uprava „odgovornost“ ocenila z „zadostno“, medtem ko ocenjevalna navodila to rubriko opredeljujejo kot „zavzetost zainteresirane stranke do dela, njena pripravljenost izpolnjevati naloge v aktivnem in konstruktivnem duhu“.

Poleg tega naj Splošno sodišče ne bi pravilno ocenilo zmanjšanje nalog pritožnika. Meni, da zdravstveno stanje in delo s polovičnim delovnim časom zaradi zdravstvenih razlogov ne moreta upravičiti tega, da se uradniku brez njegovega soglasja odvzame del nalog.

Pritožnik poleg tega izpodbija presojo Splošnega sodišča v zvezi s spremembo pisarne in delovnega mesta, kot tudi v zvezi z njegovim obnašanjem v ocenjevalnem obdobju v letu 2014 in trdi, da gre za izkrivljanje spisa.

Nazadnje naj v izpodbijani sodbi ne bi bila grajana opustitev skrbnega ravnanja, zlasti glede uradnika, katerega psihološko zdravje je prizadeto, in uporaba člena 59(1), tretji pododstavek, Kadrovskih predpisov.

____________