Language of document :

Överklagande ingett den 28 november 2019 av FV av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2019 i mål T-153/17, FV mot rådet

(Mål C-877/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: FV (ombud: É. Boigelot, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 19 september 2019 (T-153/17), och

följaktligen bifalla klagandens yrkanden i första instans och således ogiltigförklara betygsrapporterna för år 2014 och år 2015, vilka slutgiltigt fastställdes den 5 december 2016, samt

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Genom den överklagade domen ogillades talan om ogiltigförklaring av betygsrapporterna för år 2014 och år 2015.

Klaganden menar att tribunalen har åsidosatt sin kontrollskyldighet och motiveringsskyldighet samt missuppfattat de faktiska omständigheterna i målet. Vidare åberopas åsidosättande av riktlinjerna för betygssättning, motiveringsskyldigheten, omsorgsplikten och uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna.

Enligt klaganden har tribunalen gjort en uppenbart oriktig bedömning och missuppfattat de faktiska omständigheterna genom att i den överklagade domen anse att klagandens påstått olämpliga beteende var den enda orsaken till att motparten gett denne betyget ”godtagbar” under rubriken ”ansvarskänsla”, trots att denna rubrik i riktlinjerna för betygssättning definieras som ”den berördes engagemang i sitt arbete, tillgänglighet för att utföra sina arbetsuppgifter på ett aktivt och konstruktivt sätt”.

Tribunalen har dessutom inte på ett korrekt sätt kontrollerat klagandens uppgifter om minskade arbetsuppgifter. Sjukdom och halvtidarbete av medicinska skäl kan inte motivera att en tjänsteman berövas en del av sina arbetsuppgifter, och detta särskilt inte utan dennes samtycke.

Klaganden bestrider vidare tribunalen bedömning i frågan om dennes byte av kontor och tjänst samt dennes beteende under betygsförfarandet för år 2014 och gör gällande att tribunalen härvid missuppfattat de faktiska omständigheterna.

I den överklagade domen framförs inte heller någon kritik mot motpartens bristande omsorg gentemot klaganden, trots att det rör sig om en tjänsteman vars psykiska hälsa har påverkats. Detsamma gäller underlåtenheten att tillämpa artikel 59.3 i tjänsteföreskrifterna.

____________