Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 31 октомври 2019 г. — CT/VINI GmbH

(Дело C-805/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Salzburg

Страни в главното производство

Ищец: CT

Ответник: VINI GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 7, параграф 2 от Директива 2003/88/ЕО1 да се тълкуват в смисъл, че националната разпоредба на член 10, параграф 2 от Urlaubsgesetz (Закон за отпуските, „UrlG“), съгласно която когато работникът напуска предсрочно, не се дължи обезщетение за неползван отпуск за текущата (последната) работна година, е неприложима?

____________

1     Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време; (ОВ, L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).