Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Salzburg (Itävalta) on esittänyt 31.10.2019 – CT v. VINI GmbH

(asia C-805/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Salzburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: CT

Vastaaja: VINI GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2010/C 83/02) 31 artiklaa ja työaikadirektiivin 2003/88/EY1 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, ettei lomaoikeudesta annetun lain (Urlaubsgesetz, UrlG) 10 §:n 2 momentin kansallista säännöstä, jonka mukaan korvausta pitämättä jääneestä palkallisesta vuosilomasta (Urlaubsersatzleistung) ei tarvitse maksaa kuluvana (viimeisenä) työskentelyvuotena, jos työntekijä päättää työsuhteen ennenaikaisesti, voida soveltaa?

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).