Language of document :

2019 m. spalio 31 d. Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CT / VINI GmbH

(Byla C-805/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: CT

Atsakovė: VINI GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnis ir Darbo laiko direktyvos 2003/88/EB1 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad netaikoma tokia nacionalinė nuostata kaip Urlaubsgesetz (UrlG) 10 straipsnio 2 dalis, pagal kurią piniginė kompensacija už nepanaudotas metines atostogas už einamuosius (paskutinius) darbo metus nemokama, jei darbuotojas nutraukia darbo santykius anksčiau laiko?

____________

1     2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).