Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – CT/VINI GmbH

(Lieta C-805/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Salzburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: CT

Atbildētāja: VINI GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (2010/C 83/02) 31. pants un Direktīvas 2003/88/EK 1 (Darba laika direktīva) 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka nav jāpiemēro Urlaubsgesetz [Likuma par atvaļinājumu] (UrlG) 10. panta 2. punktā ietvertā valsts tiesību norma, atbilstoši kurai darba ņēmējam nav tiesību uz finansiālu atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu konkrētajā (pērnajā) darba gadā, ja darba ņēmējs pirms termiņa uzteic darba līgumu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV 2003, L 299, 9. lpp.).