Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg (Rakúsko) 31. októbra 2019 – CT/VINI GmbH

(vec C-805/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Salzburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: CT

Žalovaná: VINI GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 31 Charty základných práv Európskej únie a článok 7 ods. 2 smernice 2003/88/ES o pracovnom čase1 vykladať v tom zmysle, že vnútroštátne ustanovenie § 10 ods. 2 Urlaubsgesetz (zákon o dovolenke; ďalej len „ZoD“), podľa ktorého náhrada dovolenky za aktuálny (posledný) pracovný rok sa neposkytuje v prípade, ak zamestnanec predčasne ukončí pracovný pomer, sa neuplatňuje?

____________

1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).