Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgerichts Salzburg (Avstrija) 31. oktobra 2019 – CT/VINI GmbH

(Zadeva C-805/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Salzburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CT

Tožena stranka: VINI GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 31 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2010/C 83/02) in člen 7(2) Direktive o delovnem času 2003/88/ES1 razlagati tako, da se ne uporabi nacionalna določba v členu 10(2) Urlaubsgesetz (UrlG; zakon o dopustu, Avstrija), v skladu s katero delavcu ne pripada nadomestilo za neizrabljeni letni dopust za tekoče (zadnje) delovno leto, če je delavec izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi?

____________

1 Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).