Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 31 oktober 2019 – CT mot VINI GmbH

(Mål C-805/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Salzburg

Parter i det nationella målet

Kärande: CT

Svarande: VINI GmbH

Tolkningsfråga

Ska artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 7.2 i arbetstidsdirektivet 2003/88/EG1 tolkas så, att 10 § stycke 2 Urlaubsgesetz (semesterlagen), enligt vilken semestersättning för det pågående (sista) arbetsåret inte ska betalas om arbetstagaren lämnar sin anställning i förtid, inte ska tillämpas?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).