Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 18. prosince 2019 – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ v. UAB, další účastníci řízení: „Ecoservice Klaipėda“ UAB, „Klaipėdos autobusų parkas“ UAB, „Parsekas“ UAB, „Klaipėdos transportas“ UAB

(Věc C-927/19)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

Další účastníci řízení: „Ecoservice Klaipėda“ UAB, „Klaipėdos autobusų parkas“ UAB, „Parsekas“ UAB, „Klaipėdos transportas“ UAB

Předběžné otázky

Spadá podmínka zadávacího řízení, podle které mají dodavatelé prokázat určitou výši průměrného ročního provozního příjmu pocházejícího z výkonu činností specifických služeb (nakládání se směsným komunálním odpadem) do působnosti čl. 58 odst. 3 či 4 směrnice 2014/241 ?

Závisí způsob posouzení způsobilosti dodavatele, který je stanoven Soudním dvorem v jeho rozsudku ze dne 4. května 2017, Esaprojekt (C-387/14) 2 , na odpovědi na první otázku?

Spadá podmínka zadávacího řízení, podle které mají dodavatelé prokázat, že vozidla potřebná k provedení služeb [odpadového hospodářství] jsou v souladu se specifickými technickými požadavky, včetně požadavků na znečišťující emise (Euro 5), instalace vysílače GPS, odpovídající způsobilost atd., do působnosti (a) čl. 58 odst. 4, (b) článku 42 ve spojení s ustanoveními přílohy VII a (c) článku 70 směrnice 2014/24?

Musí být čl. 1 odst. 1 třetí pododstavec směrnice 89/6653 , který stanoví zásadu účinnosti přezkumného řízení, čl. 1 odst. 3 a 5 směrnice 89/665, článek 21 směrnice 2014/24 a směrnice 2016/9434 , zejména bod 18 jejího odůvodnění a čl. 9 odst. 2 třetí pododstavec (společně nebo samostatně, ale bez omezení k uvedenému) vykládány v tom smyslu, že pokud vnitrostátní právní pravidla upravující zadávací řízení obsahují závazný postup řešení sporu před zahájením soudního řízení:

(a)    musí veřejný zadavatel poskytnout dodavateli, který zahájil přezkumné řízení, veškeré údaje o nabídce jiného dodavatele (bez ohledu na jejich důvěrnou povahu), je-li předmětem tohoto řízení konkrétně legalita hodnocení nabídky jiného dodavatele a dodavatel, který řízení zahájil, výslovně předtím požádal veřejného zadavatele o jejich poskytnutí;

(b)    bez ohledu na odpověď na předchozí otázku, musí veřejný zadavatel, odmítne-li stížnost dodavatele ohledně legality hodnocení nabídky jeho konkurenta v každém případě poskytnout jasnou, úplnou a specifickou odpověď, bez ohledu na riziko zpřístupnění důvěrných informací nabídky?

Musí být čl. 1 odst. 1 třetí pododstavec, čl. 1 odst. 3 a 5 a čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 89/665, článek 21 směrnice 2014/24 a směrnice 2016/943, zejména bod 18 jejího odůvodnění (společně nebo samostatně, ale bez omezení uvedeného) vykládány v tom smyslu, že rozhodnutí veřejného zadavatele neposkytnout dodavateli přístup k důvěrným informacím nabídky jiného dodavatele je rozhodnutím, které lze samostatně napadnout před soudy?

Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, musí být čl. 1 odst. 5 směrnice 89/665 vykládán v tom smyslu, že dodavatel musí u veřejného zadavatele podat stížnost týkající se takového rozhodnutí a bude-li to třeba, také žalobu k soudu?

Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, musí být čl. 1 odst. 1 třetí pododstavec a čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 89/665 vykládán v tom smyslu, že v závislosti na rozsahu dostupných informací o obsahu nabídky jiného dodavatele může dodavatel zahájit před soudy řízení týkající se výlučně odmítnutí poskytnout mu informace, aniž by samostatně zpochybňoval legalitu jiných rozhodnutí veřejného zadavatele?

Bez ohledu na odpovědi na předchozí otázky, musí být čl. 9 odst. 2 třetí pododstavec směrnice 2016/943 vykládán v tom smyslu, že soud, který obdržel žádost žalobkyně, aby druhé straně sporu bylo nařízeno předložit důkazy a že soud je žalobkyni zpřístupnil, musí této žádosti vyhovět, bez ohledu na jednání veřejného zadavatele v průběhu zadávacího či přezkumného řízení?

Musí být čl. 9 odst. 2 třetí pododstavec směrnice 2016/943 vykládán v tom smyslu, že po odmítnutí žádosti žalobkyně o zpřístupnění důvěrných informací o druhé straně sporu má soud i bez návrhu posoudit důležitost údajů, které mají být zbaveny důvěrnosti a účinky těchto údajů na legalitu veřejného zadávacího řízení?

Lze použít důvod pro vyloučení zadavatelů, který je stanoven v čl. 57 odst. 4 písm. h) směrnice 2014/24, s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 3. října 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 935 , takovým způsobem, že soud může při posuzování sporu mezi dodavatelem a veřejným zadavatelem rozhodnout i bez návrhu, bez ohledu na hodnocení ze strany veřejného zadavatele, že daný uchazeč předložil veřejnému zadavateli úmyslně či nedbalostně zavádějící, skutkově nepřesné informace a má být tedy vyloučen ze zadávacího řízení?

Musí být čl. 57 odst. 4 písm. h) směrnice 2014/24, použitý ve spojení se zásadou proporcionality obsaženou v čl. 18 odst. 1 této směrnice, vykládán a uplatňován v tom smyslu, že stanoví-li vnitrostátní pravidla dodatečné sankce (vedle vyloučení ze zadávacího řízení) v případě předložení nepravdivých informací, lze tyto sankce použít pouze na základě osobní odpovědnosti, zejména pokud jsou nepravdivé informace předloženy pouze částí společných účastníků zadávacího řízení (např. jedním z několika partnerů)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

2 ECLI:EU:C:2017:338

3 Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

5 C-267/18, ECLI:EU:C:2019:826