Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 18.12.2019 – ”Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB v. ”Ecoservice Klaipėda” UAB, ”Klaipėdos autobusų parkas” UAB, ”Parsekas” UAB ja ”Klaipėdos transportas” UAB

(asia C-927/19)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ”Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

Vastapuolet: ”Ecoservice Klaipėda” UAB, ”Klaipėdos autobusų parkas” UAB, ”Parsekas” UAB ja ”Klaipėdos transportas” UAB

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko tarjousehto, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien on osoitettava saavansa ainoastaan tiettyihin palveluihin (sekalaisen yhdyskuntajätteen huolto) liittyvästä toiminnasta tietyn keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon, direktiivin 2014/241 58 artiklan 3 tai 4 kohdan soveltamisalaan?

Riippuuko unionin tuomioistuimen 4.5.2017 antamassaan tuomiossa Esaprojekt (C-387/14)2 määrittämä elinkeinonharjoittajan voimavarojen arviointimenetelmä vastauksesta ensimmäiseen kysymykseen?

Kuuluuko tarjousehto, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien on osoitettava, että [jätehuolto]palvelujen tarjoamisessa tarvittavat ajoneuvot vastaavat tarkkoja teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa päästöjä (Euro 5 -päästöluokka), GPS-lähettimen asennusta ja asianmukaista kapasiteettia, direktiivin 2014/24 a) 58 artiklan 4 kohdan, b) 42 artiklan, luettuna yhdessä liitteessä VII olevien säännösten kanssa, tai c) 70 artiklan soveltamisalaan?

Onko direktiivin 89/6653 1 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa, jossa vahvistetaan muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden periaate, ja 3 ja 5 kohtaa, direktiivin 2014/24 21 artiklaa ja direktiiviä 2016/943,4 erityisesti sen johdanto-osan 18 perustelukappaletta ja 9 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa, (yhdessä tai erikseen, mutta siihen rajoittumatta) tulkittava siten, että jos julkisia hankintoja koskevissa kansallisissa säännöksissä säädetään sitovasta oikeudenkäyntiä edeltävästä riitojenratkaisumenettelystä,

a)    hankintaviranomaisen on annettava muutoksenhakumenettelyn aloittaneelle elinkeinonharjoittajalle kaikki toisen elinkeinonharjoittajan tarjouksen tiedot (niiden luottamuksellisesta luonteesta riippumatta), jos kyseinen menettely koskee erityisesti toisen elinkeinonharjoittajan tarjouksen arvioinnin lainmukaisuutta ja menettelyn aloittanut elinkeinonharjoittaja oli nimenomaisesti pyytänyt hankintaviranomaiselta tätä ennen kyseisiä tietoja;

b)    edelliseen kysymykseen annettavasta vastauksesta riippumatta hankintaviranomaisen on, kun se hylkää elinkeinonharjoittajan väitteen, joka koskee sen kilpailijan tarjouksen arvioinnin lainmukaisuutta, joka tapauksessa annettava selkeä, kattava ja täsmällinen vastaus sille toimitettujen luottamuksellisten tietojen ilmaisemista koskevasta riskistä huolimatta?

Onko direktiivin 89/665 1 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ja 3 ja 5 kohtaa sekä 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, direktiivin 2014/24 21 artiklaa ja direktiiviä 2016/943, erityisesti sen johdanto-osan 18 perustelukappaletta, (yhdessä tai erikseen, mutta siihen rajoittumatta) tulkittava siten, että hankintaviranomaisen päätös olla antamatta toisen osallistujan tarjouksen luottamuksellisia tietoja elinkeinonharjoittajan tutustuttavaksi on päätös, joka voidaan riitauttaa erikseen tuomioistuimissa?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko direktiivin 89/665 1 artiklan 5 kohtaa tulkittava siten, että elinkeinonharjoittajan on haettava hankintaviranomaiselta muutosta sen tällaiseen päätökseen ja tarvittaessa nostettava kanne tuomioistuimessa?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko direktiivin 89/665 1 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ja 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että toisen elinkeinonharjoittajan tarjouksen sisällöstä käytettävissä olevien tietojen laajuudesta riippuen elinkeinonharjoittaja voi nostaa tuomioistuimissa kanteen, joka koskee yksinomaan kieltäytymistä antamasta sille näitä tietoja, riitauttamatta myös hankintaviranomaisen muiden päätösten lainmukaisuutta?

Edellisiin kysymyksiin annettavista vastauksista riippumatta, onko direktiivin 2016/943 9 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että kun kantaja on pyytänyt, että riita-asian toinen osapuoli määrätään esittämään näyttöä ja että tuomioistuin asettaa tämän näytön kantajan saataville, tuomioistuimen on hyväksyttävä tällainen pyyntö hankintaviranomaisen hankinta- tai muutoksenhakumenettelyjen kuluessa toteuttamista toimista riippumatta?

Onko direktiivin 2016/943 9 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että hylättyään kantajan vaatimuksen riita-asian toisen osapuolen luottamuksellisten tietojen ilmaisemisesta tuomioistuimen olisi omasta aloitteestaan arvioitava niiden tietojen merkitystä, joiden ilmaisemista pyydetään, ja tietojen vaikutuksia hankintamenettelyn lainmukaisuuteen?

Voidaanko direktiivin 2014/24 57 artiklan 4 kohdan h alakohdassa säädettyä elinkeinonharjoittajien poissulkemisperustetta, kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen 3.10.2019 antama tuomio Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93,5 soveltaa siten, että tutkiessaan elinkeinonharjoittajan ja hankintaviranomaisen välistä riita-asiaa tuomioistuin voi päättää omasta aloitteestaan – hankintaviranomaisen arvioinnista riippumatta –, että kyseinen tarjoaja, joka toimi tahallisesti tai tuottamuksellisesti, toimitti hankintaviranomaiselle harhaanjohtavia, tosiseikkojen osalta virheellisiä tietoja ja oli näin ollen suljettava pois hankintamenettelyistä?

Onko direktiivin 2014/24 57 artiklan 4 kohdan h alakohtaa, sovellettuna yhdessä kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen kanssa, tulkittava ja sovellettava siten, että jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään lisäseuraamuksista (hankintamenettelystä poissulkemisen lisäksi) väärien tietojen toimittamisesta, näitä seuraamuksia voidaan soveltaa ainoastaan henkilökohtaisen vastuun perusteella, etenkin jos tosiseikkojen osalta virheellisiä tietoja toimittaa vain osa hankintamenettelyyn yhdessä osallistuneista toimijoista (esimerkiksi yksi useista kumppaneista)?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).

2 EU:C:2017:338.

3 Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY (EYVL 1989, L 395, s. 33).

4 Julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943 (EUVL 2016, L 157, s. 1).

5 C-267/18, EU:C:2019:826