Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – UAB “Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras”, pārējās lietas dalībnieces: UAB “Ecoservice Klaipėda”, UAB “Klaipėdos autobusų parkas”, UAB “Parsekas”, UAB “Klaipėdos transportas”

(Lieta C-927/19)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pamatlietas puses

Prasītāja: UAB “Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras”

Pārējās lietas dalībnieces: UAB “Ecoservice Klaipėda”, UAB “Klaipėdos autobusų parkas”, UAB “Parsekas” un UAB “Klaipėdos transportas”

Prejudiciālie jautājumi

Vai konkursa nosacījums, saskaņā ar kuru piegādātājiem ir jāpierāda noteikts vidējo gada ienākumu līmenis, kas gūts no tādu darbību veikšanas, kuras attiecas tikai uz konkrētiem pakalpojumiem (jauktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu), ietilpst Direktīvas 2014/24/ES 1 58. panta 3. vai 4. punkta piemērošanas jomā?

Vai no atbildes uz pirmo jautājumu ir atkarīga piegādātāja spēju novērtēšanas metode, kuru Tiesa ir noteikusi 2017. gada 4. maija spriedumā lietā Esaprojekt (C-387/14) 2 ?

Vai konkursa nosacījums, saskaņā ar kuru piegādātājiem ir jāpierāda transportlīdzekļu, kas nepieciešami [atkritumu apsaimniekošanas] pakalpojumu sniegšanai, atbilstība īpašām tehniskām prasībām, ieskaitot piesārņojošās emisijas (EURO 5), GPS raidītāja uzstādīšanu, atbilstošu ietilpību un citas prasības, ietilpst Direktīvas 2014/24: a) 58. panta 4. punkta, b) 42. panta, to lasot kopā ar VII pielikuma noteikumiem, c) 70. panta piemērošanas jomā?

Vai Direktīvas 89/665/EEK 3 1. panta 1. punkta trešā daļa, kurā noteikts pārbaudes procedūru efektivitātes princips, šā paša panta 3. un 5. punkts, Direktīvas 2014/24 21. pants, un Direktīvas 2016/943 4 noteikumi, it īpaši 18. apsvērums un tās 9. panta 2. punkta trešā daļa (kopā vai atsevišķi, bet ar tiem neaprobežojoties), jāinterpretē tādējādi, ka, ja valsts tiesiskajā regulējumā, kas reglamentē publisko iepirkumu, ir nostiprināta saistoša pirmstiesas strīdu izšķiršanas procedūra:

a)    līgumslēdzējai iestādei piegādātājam, kurš uzsāka pārbaudes procedūru, ir jāsniedz visa informācija par cita piegādātāja piedāvājumu (neatkarīgi no tā konfidenciālā rakstura), ja šīs procedūras priekšmets ir tieši cita piegādātāja piedāvājuma izvērtējuma tiesiskums un piegādātājs, kas uzsāka procedūru, pirms tam nepārprotami lūdza līgumslēdzēju iestādi to sniegt;

b)    vai neatkarīgi no atbildes uz iepriekšējo jautājumu līgumslēdzējai iestādei, noraidot piegādātāja iesniegto sūdzību par konkurenta piedāvājuma izvērtēšanas tiesiskumu, jebkurā gadījumā ir jāsniedz skaidra, pilnīga un konkrēta atbilde, kaut arī pastāv risks izpaust tai uzticēto konkursa konfidenciālo informāciju?

Vai Direktīvas 89/665 1. panta 1. punkta trešā daļa, 1. panta 3. un 5. punkts un 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24 21. pants un Direktīva 2016/943, it īpaši tās 18. apsvērums (kopā vai atsevišķi, bet ar tiem neaprobežojoties), ir interpretējami tādējādi, ka līgumslēdzējas iestādes lēmums nepiešķirt piegādātājam piekļuvi cita dalībnieka piedāvājuma konfidenciālajai informācijai ir lēmums, kuru var atsevišķi apstrīdēt tiesā?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 89/665 1. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka piegādātājam ir jāiesniedz līgumslēdzējai iestādei sūdzība par šādu tās lēmumu un, ja nepieciešams, jāceļ prasība tiesā?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 89/665 1. panta 1. punkta trešā daļa un 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka – atkarībā no pieejamās informācijas apjoma par cita piegādātāja piedāvājuma saturu – piegādātājs var celt prasību tiesā vienīgi saistībā ar atteikumu sniegt viņam informāciju, atsevišķi neapšaubot citu līgumslēdzējas iestādes lēmumu tiesiskumu?

Neatkarīgi no atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem, vai Direktīvas 2016/943 9. panta 2. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesa, saņēmusi prasītājas lūgumu, kurā prasīts piespriest otrai strīdā iesaistītajai pusei iesniegt tās rīcībā esošos pierādījumus un kurā prasīts, lai tiesa tos padara pieejamus prasītājai, šāds lūgums ir jāapmierina neatkarīgi no līgumslēdzējas iestādes darbībām publiskā iepirkuma vai pārbaudes procedūrās?

Vai Direktīvas 2016/943 9. panta 2. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka, noraidot prasītājas lūgumu par otras strīdā iesaistītās puses konfidenciālas informācijas izpaušanu, tiesai pēc savas iniciatīvas būtu jāizvērtē datu, kuru konfidencialitātes atcelšana tiek pieprasīta, nozīmīgums un to ietekme uz publiskā iepirkuma procedūras tiesiskumu?

Vai, ņemot vērā Tiesas 2019. gada 3. oktobra spriedumu lietā Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 (C-267/18) 5 , iemesls piegādātāju izslēgšanai, kas noteikts Direktīvas 2014/24 57. panta 4. punkta h) apakšpunktā, var tikt piemērots tādā veidā, ka tiesa, izskatot strīdu starp piegādātāju un līgumslēdzēju iestādi, pēc savas iniciatīvas, neatkarīgi no līgumslēdzējas iestādes novērtējuma, var lemt, ka attiecīgais pretendents, rīkojoties tīši vai nolaidīgi, ir iesniedzis maldinošu, faktiski neprecīzu informāciju līgumslēdzējai iestādei, un tāpēc tas bija jāizslēdz no publiskā iepirkuma procedūras?

Vai Direktīvas 2014/24 57. panta 4. punkta h) apakšpunkts, piemērojot to kopā ar šīs direktīvas 18. panta 1. punktā noteikto samērīguma principu, ir jāinterpretē un jāpiemēro tādējādi, ka gadījumos, kad valsts tiesības paredz papildu sankcijas (izņemot izslēgšanu no iepirkuma procedūras) attiecībā uz nepatiesas informācijas iesniegšanu, tās var piemērot tikai uz personiskās atbildības pamata, jo īpaši, ja faktiski nepatiesu informāciju iesniedz tikai daļa no kopējiem iepirkuma dalībniekiem publiskā iepirkuma procedūrā (piemēram, viens no vairākiem partneriem)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).

2 ECLI:EU:C:2017:338.

3 Padomes Direktīva 89/665/EEK (1989. gada 21. decembris) par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (OV 1989, L 395, 33. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/943 (2016. gada 8. jūnijs) par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV 2016, L 157, 1. lpp.).

5 ECLI : EU:C:2019:826.