Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 18 december 2019 – ‘Ecoservice Klaipėda’ UAB, ‘Klaipėdos autobusų parkas’ UAB, ‘Parsekas’ UAB, ‘Klaipėdos transportas’ UAB/‘Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras’ UAB

(Mål C-927/19)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parter i det nationella målet

Klagande i första och andra instans och motpart i högsta instans: ‘Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras’ UAB

Motpart i första och andra instans och klagande i högsta instans: ‘Ecoservice Klaipėda’ UAB, ‘Klaipėdos autobusų parkas’ UAB, ‘Parsekas’ UAB, ‘Klaipėdos transportas’ UAB

Tolkningsfrågor

Omfattas ett villkor i anbudsinfordran, enligt vilket leverantörer är skyldiga att påvisa en viss genomsnittlig årlig rörelseintäkt som enbart härrör från utförandet av specifika tjänster (hantering av blandat kommunalt avfall), av tillämpningsområdet för artikel 58.3 eller 58.4 i direktiv 2014/24?1

Är den metod för bedömning av leverantörens kapacitet som EU-domstolen beskrev i sin dom av den 4 maj 2017, Esaprojekt (C-387/14),2 avhängig svaret på den första frågan?

Omfattas ett villkor i anbudsinfordran, enligt vilket leverantörerna är skyldiga att påvisa att de fordon som erfordras för att tillhandahålla [avfallshanterings-]tjänster uppfyller särskilda tekniska krav, inbegripet utsläpp av förorenande ämnen (EURO 5), installering av en GPS-sändare, lämplig kapacitet och så vidare, av tillämpningsområdet för a) artikel 58.4, b) artikel 42, jämförd med bestämmelserna i bilaga VII, och c) artikel 70 i direktiv 2014/24?

Ska artikel 1.1 tredje stycket i direktiv 89/665,3 i vilket principen om effektiva prövningsförfaranden fastställs, artikel 1.3 och 1.5 i nämnda direktiv, artikel 21 i direktiv 2014/24, samt direktiv 2016/943,4 särskilt skäl 18 och artikel 9.2 tredje stycket (tillsammans eller separat, men utan begränsning därtill), tolkas så, att den upphandlande myndigheten, om ett tvingande administrativt förfarande för tvistlösning föreskrivs i nationella rättsliga bestämmelser om offentlig upphandling,

a)     ska förse den leverantör som inledde prövningsförfarandet med alla uppgifter om en annan leverantörs anbud (oberoende av deras konfidentiella karaktär), om föremålet för detta förfarande specifikt är lagenligheten av utvärderingen av den andre leverantörens anbud och den leverantör som inledde förfarandet innan dess uttryckligen hade uppmanat den upphandlande myndigheten att tillhandahålla denna information?

b)     oberoende av svaret på den föregående frågan, under alla omständigheter måste lämna ett klart, fullständigt och specifikt svar när den inte godtar leverantörens invändning beträffande lagenligheten i utvärderingen av konkurrentens anbud, utan hänsyn till att den riskerar att röja konfidentiell anbudsinformation som den har anförtrotts?

Ska artikel 1.1 tredje stycket, artikel 1.3 och 1.5, och artikel 2.1 b i direktiv 89/665, artikel 21 i direktiv 2014/24 och direktiv 2016/943, särskilt skäl 18 (tillsammans eller separat, men utan begränsning därtill), tolkas så, att den upphandlande myndighetens beslut att inte ge en leverantör tillgång till konfidentiell information i en annan deltagares anbud är ett beslut som kan överklagas separat vid domstol?

Ska artikel 1.5 i direktiv 89/665, för det fall att föregående fråga besvaras jakande, tolkas så, att leverantören måste ansöka om prövning av ett sådant beslut hos den upphandlande myndigheten och, om så erfordras, väcka talan vid domstol?

Ska artikel 1.1 tredje stycket och artikel 2.1 b i direktiv 89/665, för det fall att föregående fråga besvaras jakande, tolkas så, att leverantören, beroende på omfattningen av den information som finns tillgänglig om innehållet i den andra leverantörens anbud, kan väcka en talan vid domstol som enbart avser vägran att lämna ut information till honom, utan att separat ifrågasätta lagenligheten av andra beslut som fattats av den upphandlande myndigheten?

Ska artikel 9.2 tredje stycket i direktiv 2016/943, oberoende av svaren på de föregående frågorna, tolkas så, att domstolen, efter att ha mottagit klagandens begäran om att motparten ska föreläggas att förete bevisning och att domstolen ska ställa denna bevisning till klagandens förfogande, ska bifalla en sådan begäran, oavsett hur den upphandlande myndigheten har agerat i samband med upphandlings- eller prövningsförfarandet?

Ska artikel 9.2 tredje stycket i direktiv 2016/943 tolkas så, att domstolen, efter att ha avslagit klagandens begäran om röjande av konfidentiell information från den andra parten i målet, ex officio ska bedöma betydelsen av den konfidentiella information som begärs utlämnad och uppgifternas inverkan på det offentliga upphandlingsförfarandets lagenlighet?

Kan det skäl för att utesluta en leverantör som föreskrivs i artikel 57.4 h i direktiv 2014/24, med beaktande av domstolens dom av den 3 oktober 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93,5 tillämpas så, att domstolen, vid sin prövning av en tvist mellan en leverantör och den upphandlande myndigheten, ex officio och oberoende av den upphandlande myndighetens bedömning, kan besluta att den berörda anbudsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande och faktiskt oriktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten och därför ska uteslutas från offentliga upphandlingsförfaranden?

Ska artikel 57.4 h i direktiv 2014/24, jämförd med proportionalitetsprincipen i artikel 18.1 i samma direktiv, tolkas och tillämpas så, att när det i nationell rätt föreskrivs ytterligare påföljder (förutom uteslutning från upphandlingsförfaranden) för lämnande av oriktiga uppgifter, får dessa påföljder endast tillämpas på grundval av personligt ansvar, särskilt när faktiskt oriktiga uppgifter har lämnats av endast en del av deltagarna i det offentliga upphandlingsförfarandet (exempelvis en av flera partner)?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).

2 ECLI:EU:C:2017:338.

3 Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten

(EGT L 395, 1989, s. 33; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 48).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 2016, s. 1).

5 C-267/18, ECLI:EU:C:2019:826.