Language of document :

Жалба, подадена на 28 ноември 2019 г. от FV срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 септември 2019 г. по дело T-27/18 RENV, FV/Съвет

(Дело C-875/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: FV (представител: É. Boigelot, адвокат)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 19 септември 2019 г. (T-27/18 RENV), вследствие на това да се уважат исканията на жалбоподателя в първоинстанционното производство и да се отмени атестационния доклад на жалбоподателя за 2013 г. ;

да се осъди Съвета да заплати изцяло съдебните разноски в двете инстанции.

Основания и основни доводи

С обжалваното решение е отхвърлено искането за отмяна на атестационния доклад за 2013 г. Жалбоподателят изтъква основание, изведено, от една страна, от нарушение от Общия съд на задълженията за контрол и за мотивиране, както и от изопачаване на преписката, и от друга страна, от нарушение на ръководството за атестирането, на задълженията за мотивиране и за полагане на грижа, както и явна грешка в преценката.

Според жалбоподателя като изискал наличието и представянето на медицински удостоверения и като вследствие на това счел, че отсъствията не били оправдани и можели валидно да представляват елемент, който да се вземе предвид при оценяването, Общият съд е нарушил ръководството за атестирането. Освен това решението да се вземат предвид непременно, дори автоматично отсъствията и/или закъсненията за негативното оценяване на жалбоподателя било незаконно. Накрая, Съветът не е оспорил медицинския характер на отсъствията и/или закъсненията, нито е критикувал оправданието за отсъствията с приемането на административни мерки и е уважил исканията за регуляризиране ex post на закъсненията. Следователно Общият съд си противоречал и е изопачил елементите по преписката.

Освен това липсата на редовно присъствие на работното място не предполагала, ipso facto липсата на постоянни усилия. Нещо повече, в програмата на работното време на жалбоподателя не било регистрирано никакво индивидуално работно време. Освен това общ коментар, квалифициращ „чувството за отговорност“  като забележително, можел да се конкретизира единствено с „отлична“ оценка. Що се отнася до оценката „качеството на работата“ мотивите в атестационния доклад не се отнасяли до самото ниво на труда на жалбоподателя. Накрая, що се отнася до оценката на „работа в екип“ и „поведение“ Общият съд е пропуснал да вземе предвид множество елементи от преписката. Според жалбоподателя Общият съд е изопачил елементите от преписката, допуснал грешки при тълкуването и мотивирането, нарушил ръководството за атестирането и не извършил валиден и правилен контрол на явната грешка в преценката.

Накрая, жалбоподателят изтъква, че в обжалваното решение не са взети предвид положението на малтретиране в работната среда и понесения психически тормоз. Общият съд нарушил и съдържанието на задължението за полагане на грижа, като пренебрегнал интереса на жалбоподателя и взел предвид единствено твърдения интерес на службата.

____________