Language of document :

Odvolanie podané 28. novembra 2019: FV proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. septembra 2019 vo veci T-27/18 RENV, FV/Rada

(vec C-875/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: FV (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok z 19. septembra 2019 (T-27/18 RENV) a v dôsledku toho vyhovieť žalobným návrhom odvolateľa podaným v prvostupňovom konaní a preto zrušiť hodnotiacu správu odvolateľa vypracovanú za rok 2013,

uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania v oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutým rozsudkom bol zamietnutý návrh na zrušenie hodnotiacej správy za rok 2013. Odvolateľ uvádza ako žalobný dôvod na jednej strane to, že Všeobecný súd porušil povinnosť preskúmania a povinnosť odôvodnenia, ako aj to, že skreslil spis, a na druhej strane uvádza porušenie hodnotiaceho poriadku, povinnosti odôvodnenia a náležitej starostlivosti, ako aj zjavne nesprávne posúdenie.

Podľa odvolateľa Všeobecný súd tým, že požadoval existenciu a odovzdanie lekárskych osvedčení, v dôsledku čoho považoval neprítomnosť za neoprávnenú, a ktorá mohla byť platne prvkom zohľadneným v rámci hodnotenia, porušil hodnotiaci poriadok. Okrem toho bolo rozhodnutie nevyhnutne alebo dokonca automaticky zohľadniť neprítomnosť a/alebo oneskorené príchody pri vydaní negatívneho hodnotenia odvolateľa údajne nezákonné. Rada napokon údajne nikdy nespochybnila zdravotné dôvody neprítomnosti a/alebo oneskoreného príchodu, ani nekritizovala odôvodnenie neprítomnosti prijatím administratívnych opatrení, pričom schválila žiadosti o nápravu oneskorení ex post. Všeobecný súd si teda protirečil a skreslil skutkový stav veci.

Na druhej strane samotná nepravidelná prítomnosť na pracovisku údajne neznamenala, že chýbalo nepretržité úsilie. Okrem toho v programe odvolateľa údajne nebol zaznamenaný žiadny individuálny rozvrh. Všeobecná poznámka popisujúca pozoruhodný „zmysel pre zodpovednosť“ sa môže okrem toho prejaviť iba „vynikajúcim“ hodnotením. Pokiaľ ide o hodnotenie „kvality práce“, odôvodnenie hodnotiacej správy sa netýkalo samotnej úrovne výkonu odvolateľa. Nakoniec, pokiaľ ide o posúdenie „zmyslu pre tímovú prácu“ a „ľudských vzťahov“, Všeobecný súd údajne opomenul zohľadniť mnohé okolnosti veci. Podľa odvolateľa Všeobecný súd skreslil prvky spisu, vychádzal z nesprávneho výkladu a dopustil sa nedostatočnosti odôvodnenia, porušil hodnotiaci poriadok a nepristúpil k riadnemu a platnému preskúmaniu zjavne nesprávneho posúdenia.

Odvolateľ nakoniec tvrdí, že vydaný rozsudok vôbec nezohľadňuje profesionálne zneužívanie a morálne obťažovanie. Všeobecný súd tiež údajne porušil obsah povinnosti náležitej starostlivosti, ignoroval záujmy žalobcu a zohľadnil jedine záujem služby.

____________