Language of document :

Överklagande ingett den 28 november 2019 av FV av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2019 i mål T-27/18 RENV, FV mot rådet

(Mål C-875/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: FV (ombud: É. Boigelot, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 19 september 2019 (T-27/18, REMV) och följaktligen bifalla klagandens yrkanden i första instans och således även ogiltigförklara klagandens betygsrapport för år 2013, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna vid båda instanser.

Grunder och huvudargument

I den överklagade domen avslogs begäran om ogiltigförklaring av klagandens betygsrapporr för år 2013. Klaganden har åberopat en grund med innebörden, dels, att tribunalen åsidosatte kontrollskyldigheten och motiveringsplikten samt återgav innehållet i handlingarna felaktigt, dels åsidosatte vägledningen för betygssättning, motiveringsskyldigheten och omsorgsplikten samt gjorde en uppenbart felaktig skönsmässig bedömning.

Enligt klaganden åsidosatte tribunalen vägledningen för betygssättning genom att kräva att det skulle föreligga och skickas in läkarintyg och följaktligen anta att frånvaroperioderna inte var motiverade och därmed var en legitim omständighet att ta hänsyn till vid betygssättningen. Vidare är beslutet att beakta frånvaro och/eller sen ankomst för att kunna ge klaganden en negativ betygsrapport nödvändigtvis, eller rentav automatiskt, rättstridigt. Slutligen har rådet aldrig bestritt att frånvaron eller den sena ankomsten var betingad av medicinska skäl eller ifrågasatt motiveringen för frånvaron genom att vidta administrativa åtgärder och rådet har godkänt frånvaron i efterhand. Tribunalen motsatte således sig själv och återgav upplysningarna i handlingarna felaktigt.

Dessutom innebär inte den omständigheten att klaganden inte regelmässigt har varit på arbetsplatsen i sig att det inte föreligger en godtagbar arbetsinsats. Vidare har det inte registrerats några individuella arbetstider i det program som avser klaganens arbetstider. Dessutom kan en allmän kommentar som kvalificerade ”ansvarskänslan” som synnerligen stark endast få konkret innehåll genom betyget ”utmärkt”. Vad beträffar bedömningen av arbetets kvalitet saknar motiveringen i betygsrapporten stöd i klagandens prestationer. Slutligen underlät tribunalen vad beträffar bedömningen av ”förmåga att arbeta i grupp” och ”mänskliga relationer” att beakta ett flertal upplysningar i handlingarna. Enligt klaganden återgav tribunalen följaktligen upplysningarna i handlingarna felaktigt, gjorde tolkningsfel och motiveringsfel, åsidosatte vägledningen för betygssättning och underlät att pröva den uppenbart felaktiga skönsmässiga bedömning som gjorts på ett giltigt och korrekt sätt.

Slutligen har klaganden gjort gällande att den omständigheten att klaganden behandlats illa på arbetsplatsen och utsatts för mobbning förbigicks i den överklagande domen. Tribunalen åsidosatte även sin omsorgsplikt genom att bortse från klagandens intresse och enbart lägga tjänstens påstådda intressen till grund för sitt avgörande.

____________