Language of document :

Преюдициално запитване от Rīgas rajona tiesa (Латвия), постъпило на 7 януари 2020 г. — Наказателно производство срещу AB, CE, SIA „MM investīcijas“

(Дело C-3/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Rīgas rajona tiesa

Страни в наказателното производство

AB, CE, SIA „MM investīcijas“

Преюдициални въпроси

Прилагат ли се член 11, буква а) и член 22, първа алинея от приложения към Договора за функционирането на Европейския съюз Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по отношение на длъжността член на Управителния съвет на Европейската централна банка, изпълнявана от управителя на централна банка на държава членка, в случая управителят на Банката на Латвия AB?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, продължават ли тези разпоредби да осигуряват на посоченото лице имунитет по отношение на наказателни производства дори след като то престане да заема длъжността управител на централната банка на държава членка и следователно длъжността член на Управителния съвет на Европейската централна банка?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, отнася ли се този имунитет само за „съдебните производства“, както е посочено в член 11, буква а) от приложения към Договора за функционирането на Европейския съюз Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, или обхваща и наказателното преследване, включително връчването на обвинителния акт и събирането на доказателства? В случай че имунитетът е и срещу наказателно преследване, това обстоятелство оказва ли влияние върху възможността да се използват доказателствата?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, член 11, буква а) във връзка с член 17 от приложения към Договора за функционирането на Европейския съюз Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз дава ли на органа, провеждащ производството, или на съответния етап от производството — на съда, право да прецени дали е налице интерес за Европейския съюз в рамките на посоченото производство, и само ако установи наличие на такъв интерес, а именно ако деянията, в които е обвинен АВ, са свързани с упражняване на функциите му в институция на Европейския съюз, да поиска от съответната институция, а именно Европейската централна банка, да отнеме имунитета на това лице?

Трябва ли — при прилагането на разпоредбите на приложения към Договора за функционирането на Европейския съюз Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз — наличието на интерес за Европейския съюз винаги да е пряко свързано с решенията или действията, които длъжностно лице взема, съответно извършва при изпълнение на функциите си в институция на Европейския съюз? Тоест може ли по отношение на такова длъжностно лице да се постанови наказателнопроцесуален акт, ако обвинението срещу него не е свързано с функциите му в институция на Европейския съюз, а с дейности, извършвани в рамките на функциите му в държава членка?

____________