Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rīgas rajona tiesa (Lotyšsko) 7. januára 2020 – trestné konanie proti AB, CE, SIA „MM investīcijas“

(vec C-3/20)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rīgas rajona tiesa

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

AB, CE, SIA „MM investīcijas“

Prejudiciálne otázky

Uplatní sa článok 11 písm. a) a článok 22 prvý odsek protokolu (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie na funkciu člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, ktorú vykonáva guvernér centrálnej banky členského štátu, konkrétne AB ako guvernér Národnej banky Lotyšska?

Zaručujú tieto ustanovenia v prípade kladnej odpovede na prvú otázku tejto osobe i naďalej trestnoprávnu imunitu, aj keď už nevykonáva funkciu guvernéra centrálnej banky členského štátu, a teda funkciu člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky?

Týka sa táto imunita v prípade kladnej odpovede na prvú otázku iba imunity „voči právomoci súdov“, ako je uvedené v článku 11 písm. a) protokolu (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie, alebo sa vzťahuje aj na trestné stíhanie vrátane oznámenia obvinenia a získavania dôkazov? Pokiaľ sa imunita uplatní na trestné stíhanie, má táto skutočnosť vplyv na možnosť použiť dôkazy?

Umožňuje článok 11 písm. a) protokolu (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie v spojení s článkom 17 uvedeného protokolu v prípade kladnej odpovede na prvú otázku osobe zodpovednej za vedenie konania alebo v zodpovedajúcej fáze konania rozhodovaciemu zloženiu súdu posúdiť existenciu záujmu Európskej únie v rámci dotknutého konania a, iba v prípade existencie takého záujmu – t. j. ak predmetné konanie AB súvisí s výkonom jeho funkcie v inštitúcii Európskej únie –, požiadať dotknutú inštitúciu, t. j. Európsku centrálnu banku, aby túto osobu zbavila imunity?

Musí existencia záujmu Európskej únie pri uplatňovaní ustanovení protokolu (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie vždy priamo súvisieť s rozhodnutiami prijatými alebo so skutkami vykonanými pri výkone funkcie v rámci inštitúcie Európskej únie? Môže byť totiž voči takému úradníkovi vykonaný úkon v rámci trestného konania, ak jeho obvinenie nesúvisí s jeho funkciou v inštitúcii Európskej únie, ale s činnosťou vykonávanou v rámci jeho funkcie v členskom štáte?

____________