Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 30. decembra 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

(vec C-940/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers

Žalovaní: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 4f ods. 6 smernice 2005/36/ES zo 7. septembra 20051 tomu, aby členský štát zaviedol možnosť čiastočného prístupu k jednému z povolaní, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus automatického uznávania odborných kvalifikácií podľa ustanovení nachádzajúcich sa v kapitole III hlavy III tej istej smernice?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 2005, s. 22).