Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Германия), постъпило на 27 ноември 2019 г. — M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

(Дело C-868/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: M-GmbH

Ответник: Finanzamt für Körperschaften

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 11, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС)1 да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредбата на член 2, параграф 2, точка 2 от Umsatzsteuergesetz (Закон за данъка върху оборота, наричан по-нататък „UStG“), доколкото тя лишава персонално дружество (в случая GmbH & Co. KG (ООД & Кo. КД), чиито съдружници наред с консолидиращото лице са не само лица, които са финансово интегрирани в предприятието на консолидиращото лице по смисъла на член 2, параграф 2, точка 2 от UStG, от възможността да бъде интегрирано дружество в режим на данъчно единство за целите на облагането с данък върху добавената стойност?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

a)    Трябва ли — като се имат предвид принципите на пропорционалност и на неутралност на ДДС — член 11, втора алинея от Директивата за ДДС да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба може да обоснове изключването на персонално дружество с посочената в първия въпрос структура от режима на данъчно единство за целите на облагането с данък върху добавената стойност с оглед на това, че националното право не предвижда спазването на определена форма за сключването и изменението на дружествените договори на персоналните дружества като такава за действителност, както и на това, че при устни споразумения в конкретния случай може да се окаже трудно доказването на факта, че е налице финансово интегриране на интегрираното дружество?

б)    Пречка ли е за прилагането на член 11, втора алинея от Директивата за ДДС от националния законодател фактът, че той не е посочил още при приемането на мярката, че нейна цел е предотвратяване на неплащането или на избягването на данъци?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).