Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 27. listopadu 2019 – M-GmbH v. Finanzamt für Körperschaften

(Věc C-868/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: M-GmbH

Žalovaný: Finanzamt für Körperschaften

Předběžné otázky

Musí být čl. 11 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 (dále jen „směrnice o DPH“) vykládán v tom smyslu, že brání ustanovení § 2 odst. 2 bodu 2 Umsatzsteuergesetz (zákon o DPH, dále jen „UStG“), zakazuje-li toto ustanovení osobní společnosti (v projednávané věci společnost ve formě GmbH & Co. KG), jejímiž společníky jsou kromě ovládajícího subjektu nejen osoby, které jsou podle § 2 odst. 2 bodu 2 UStG finančně začleněny do podniku ovládajícího subjektu, aby byla propojenou společností v rámci daňové jednotky podle práva upravujícího daň z obratu?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

a.    Musí být čl. 11 odst. 2 směrnice o DPH – s přihlédnutím k zásadě proporcionality a neutrality - vykládán v tom smyslu, že může odůvodňovat vyloučení osobních společností druhu uvedeného v první předběžné otázce z daňové jednotky podle práva upravujícího daň z obratu, neboť vnitrostátní právo u osobních společností nestanoví konkrétní formu pro uzavření a změnu společenské smlouvy a u dohod uzavřených pouze ústně může být v jednotlivých případech obtížné prokázat existenci finančního začlenění propojené společnosti?

b.    Brání skutečnost, že vnitrostátní zákonodárce nevyjádřil svůj úmysl zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem již při přijímání opatření, použití čl. 11 odst. 2 směrnice o DPH?

____________

1 Úř. věst.. 2006, L 347, s. 1.