Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 27.11.2019 – M-GmbH v. Finanzamt für Körperschaften

(asia C-868/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: M-GmbH

Vastaaja: Finanzamt für Körperschaften

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 11 artiklan ensimmäistä kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä liikevaihtoverolain (Umsatzsteuergesetz, jäljempänä UStG) 2 §:n 2 momentin 2 kohdan kaltaiselle säännöstölle siltä osin kuin siinä evätään henkilöyhtiöltä (tässä tapauksessa GmbH & Co. KG -muodossa perustettu rajavastuuyhtiö), jossa yhtiömiehinä on pääjäsenen lisäksi muitakin kuin henkilöitä, jotka on UStG:n 2 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti integroitu rahoituksellisesti pääjäsenen yritykseen, mahdollisuus olla yhteisverotusyksikköön kuuluva yhtiö liikevaihtoverolaissa tarkoitetussa yhteisverotusyksikössä?

Jos ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi:

a)    Onko arvonlisäverodirektiivin 11 artiklan toista kohtaa – kun otetaan suhteellisuus- ja neutraalisuusperiaate huomioon – tulkittava siten, että se voi oikeuttaa ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä mainitun kaltaisten henkilöyhtiöiden sulkemisen liikevaihtoverolainsäädännössä tarkoitetun yhteisverotusyksikön ulkopuolelle, koska kansallisessa lainsäädännössä ei ole henkilöyhtiöitä koskevaa muotopakkoa yhtiösopimusten tekemistä ja muuttamista varten ja pelkästään suullisiin sopimuksiin saattaisi liittyä yksittäistapauksissa todisteluvaikeuksia selvitettäessä, onko yhteisverotusyksikköön kuuluva yhtiö integroitu rahoituksellisesti tähän yksikköön?

b)    Onko arvonlisäverodirektiivin 11 artiklan toisen kohdan soveltamisen esteenä se, jos kansallinen lainsäätäjä ei ole asettanut veropetosten ja veronkierron estämisen tavoitetta jo toimenpidettä toteuttaessaan?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.