Language of document :

2019 m. lapkričio 27 d. Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M-GmbH / Finanzamt für Körperschaften

(Byla C-868/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: M-GmbH

Atsakovė: Finanzamt für Körperschaften

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva1 ) 11 straipsnio pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad ji draudžia Umsatzsteuergesetz (Apyvartos mokesčio įstatymas, toliau – UStG) 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą tiek, kiek ja ūkinei bendrijai (čia: GmbH & Co. KG), kurios nariai (be kontroliuojančiojo subjekto) yra ne tik asmenys, kurie pagal UStG 2 straipsnio 2 dalies 2 punktą yra finansiškai integruoti į kontroliuojančiojo subjekto įmonę, draudžiama priklausyti organiškai susijusiai bendrovei, sudarančiai vieną subjektų grupę apyvartos mokesčio tikslais?

2.    Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą bus atsakyta teigiamai:

a)    Ar PVM direktyvos 11 straipsnio antra pastraipa (atsižvelgiant į proporcingumo ir neutralumo principą) turi būti aiškinama taip, kad ja galima pateisinti draudimą pirmajame prejudiciniame klausime minėtos formos ūkines bendrijas įtraukti į apyvartos mokesčio tikslais vieną subjektų grupę, nes ūkinėms bendrijoms sudarant ir pakeičiant jungtinės veiklos sutartį pagal nacionalinę teisę nėra nustatyta privaloma forma, o sudarius tik žodinį susitarimą atskirais atvejais gali kilti sunkumų įrodant, kad organiškai susijusi bendrovė yra finansiškai integruota?

b)    Ar PVM direktyvos 11 straipsnio antrai pastraipai prieštaraujama, jei nacionalinės teisės aktų leidėjas jau priimdamas priemonę neketino užkirsti kelią mokesčių slėpimui ar vengimui?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.