Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. novembrī iesniedza Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

(Lieta C-868/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: M-GmbH

Atbildētāja: Finanzamt für Körperschaften

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu – PVN direktīva 1  – 11. panta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā Umsatzsteuergesetz [Likuma par apgrozījuma nodokli] – UStG – 2. panta 2. punkta 2. apakšpunktā noteiktais regulējums, ciktāl ar to personālsabiedrībai (šajā gadījumā – komandītsabiedrībai, kuras komplementārs ir SIA), kurā biedri papildus galvenajam uzņēmumam ir arī personas, kas saskaņā ar UStG 2. panta 2. punkta 2. apakšpunktu nav finansiāli integrētas galvenajā uzņēmumā, ir liegts būt par saistīto sabiedrību uzņēmuma kopības apgrozījuma nodokļa vajadzībām ietvaros?

Ja uz pirmo prejudiciālo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

a)    vai PVN direktīvas 11. panta otrā daļa, ņemot vērā samērīguma un neitralitātes principu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to var pamatot tāda veida personālsabiedrību, kas minētas pirmajā prejudiciālajā jautājumā, izslēgšanu no uzņēmumu kopības apgrozījuma nodokļa vajadzībām, jo saskaņā ar valsts tiesībām personālsabiedrībām attiecībā uz sabiedrības līgumu noslēgšanu un grozījumiem nav paredzēta obligāta forma un tikai mutiskas vienošanās gadījumos dažkārt var pastāvēt grūtības pierādīt saistītās sabiedrības finanšu integrācijas esamību?

b)    Vai tas liedz piemērot PVN direktīvas 11. panta otro daļu, ja valsts likumdevējs nodomu novērst krāpšanu nodokļu jomā vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas nav precizējis jau pasākuma pieņemšanas brīdī?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.