Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 27. novembra 2019 – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

(vec C-868/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: M-GmbH

Žalovaný: Finanzamt für Körperschaften

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 11 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“)1 vykladať v tom zmysle, že bráni úprave stanovenej v § 2 ods. 2 bode 2 Umsatzsteuergesetz (zákon o dani z obratu; ďalej len „UStG“), pokiaľ táto úprava osobnej obchodnej spoločnosti (v predmetnom prípade: GmbH & Co. KG), ktorej spoločníkmi sú popri riadiacom subjekte (Organträger) nielen osoby, ktoré sú podľa § 2 ods. 2 bodu 2 UStG finančne začlenené do podniku tohto riadiaceho subjektu, zakazuje byť orgánovo prepojenou spoločnosťou (Organgesellschaft) v rámci daňovej jednotky na účely dane z obratu?

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku:

a)    Má sa článok 11 ods. 2 smernice o DPH – pri zohľadnení zásady proporcionality a neutrality – vykladať v tom zmysle, že môže odôvodňovať vylúčenie osobných obchodných spoločností druhu uvedeného v prvej prejudiciálnej otázke z daňovej jednotky z hľadiska dane z obratu (umsatzsteuerrechtliche Organschaft), keďže v prípade osobných obchodných spoločností pre uzatvorenie a zmenu spoločenských zmlúv podľa vnútroštátneho práva neexistuje žiadna forma a v prípade obyčajnej ústnej dohody v jednotlivých prípadoch môžu existovať ťažkosti pri dokazovaní existencie finančného začlenenia orgánovo prepojenej spoločnosti (Organgesellschaft)?

b)    Bráni uplatneniu článku 11 ods. 2 smernice o DPH, ak vnútroštátny zákonodarca nevyjadril úmysel predchádzania daňovým podvodom alebo únikom dani už pri vydaní opatrenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.