Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Nemčija) 27. novembra 2019 – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

(Zadeva C-868/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: M-GmbH

Tožena stranka: Finanzamt für Körperschaften

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 11(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 (v nadaljevanju: Direktiva o DDV) razlagati tako, da nasprotuje določbi člena 2(2), točka 2, Umsatzsteuergesetz (zakon o prometnem davku, Nemčija; v nadaljevanju: UStG), če je z njo osebni družbi (v obravnavanem primeru: GmbH & Co. KG), katere družbeniki poleg nosilke integrirane skupine (Organträger) niso le osebe, ki so v skladu s členom 2(2), točka 2, UStG finančno vključene v podjetje nosilke integrirane skupine, preprečeno, da bi bila integrirana družba (Organgesellschaft) v okviru davčne enote (Organschaft)?

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

a)    Ali je treba člen 11(2) Direktive o DDV – ob upoštevanju načela sorazmernosti in nevtralnosti – razlagati tako, da se z njim lahko utemelji izključitev takih osebnih družb, kakršna je navedena v prvem vprašanju za predhodno odločanje, iz davčne enote, ker za osebne družbe za sklenitev in spremembo družbenih pogodb v skladu z nacionalnim pravom ni predpisana obličnost in v primeru zgolj ustnih dogovorov v posameznih primerih lahko pri dokazovanju obstoja finančne vključenosti integrirane družbe obstajajo težave?

b)    Ali uporabi člena 11(2) Direktive o DDV nasprotuje, če nacionalni zakonodajalec namena preprečevanja davčnih utaj ali izogibanja plačilu davka ni izrazil že pri sprejetju ukrepa?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.