Language of document :

Определение на председателя на Съда от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Conseil du Contentieux des Étrangers - Белгия) — X/État belge

(Дело C-672/19)1

Език на производството:френски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 372, 4.11.2019 г.