Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgia) – X / État belge

(Sprawa C-672/19)1

Język postępowania: francuski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 372 z 4.11.2019.