Language of document :

Определение на Съда (трети състав) от 21 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Франция) – Изпълнение на европейска заповед за арест срещу MN

(Дело C-813/19 PPU)1

(Преюдициално запитване – Спешно преюдициално производство – Член 99 от Процедурния правилник на Съда – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси – Европейска заповед за арест – Рамково решение 2002/584/ПВР – Член 6, параграф 1 –Понятие „издаващ съдебен орган“ – Ефективна съдебна защита)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Страни в главното производство

MN

В присъствието на: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Диспозитив

Член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки трябва да се тълкува в смисъл, че магистратите от френската прокуратура, поставени под ръководството и контрола на техните висшестоящи началници и подчинени на министъра на правосъдието по силата на устройствените и организационните правила, които трябва да спазват, попадат в обхвата на понятието „издаващ съдебен орган“ по смисъла на тази разпоредба, при положение че техният статут гарантира независимостта им от изпълнителната власт при издаването на европейската заповед за арест.

Рамково решение 2002/584 трябва да се тълкува в смисъл, че изискванията, присъщи на ефективната съдебна защита, от която трябва да се ползва лице, срещу което е издадена европейска заповед за арест за целите на наказателно преследване, са спазени, при положение че според законодателството на издаващата държава членка условията за издаването на тази заповед, и по-конкретно нейната пропорционалност, подлежат на съдебен контрол в тази държава членка.

____________

1 ОВ C 19, 20.1.2020 г.