Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. jaanuari 2020. aasta määrus (Cour d’appel d’Aix-En-Provence’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Euroopa vahistamismääruse täitmise menetlus järgmise isiku suhtes: MN

(kohtuasi C-813/19 PPU)1

(Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 6 lõige 1 – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Tõhus kohtulik kaitse)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel d’Aix-En-Provence

Põhikohtuasja menetluse pooled

MN

Teised menetlusosalised: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Resolutsioon

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ selle sätte tähenduses hõlmab Prantsuse prokuröre, kes on oma ülemuste juhtimise ja kontrolli all ning justiitsministri kontrolli all vastavalt nende suhtes kohaldatavatele õigusnormidele ja korralduslikele eeskirjadele, kui nende staatus tagab neile Euroopa vahistamismääruse tegemisel sõltumatuse eelkõige täitevvõimust.

Raamotsust 2002/584 tuleb tõlgendada nii, et nõuded, mis puudutavad tõhusat kohtulikku kaitset, mis tuleb tagada isikule, kelle suhtes on tehtud Euroopa vahistamismäärus kriminaalmenetluse raames kohtu alla andmiseks, on täidetud siis, kui vahistamismääruse teinud liikmesriigi õigusaktide kohaselt kohaldatakse vahistamismääruse tegemise tingimuste ja eelkõige selle proportsionaalsuse suhtes selles liikmesriigis kohtulikku kontrolli.

____________

1 ELT C 19, 20.1.2020.