Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2020. gada 21. janvāra rīkojums (Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eiropas apcietināšanas ordera izpilde pret MN

(Lieta C-813/19 PPU) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība – Tiesas Reglamenta 99. pants – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – 6. panta 1. punkts – “Izsniegšanas tiesu iestādes” jēdziens – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Pamatlietas puses

MN

Piedaloties: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Rezolutīvā daļa:

Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 6. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka “izsniegšanas tiesu iestādes” jēdzienā šīs tiesību normas izpratnē ietilpst Francijas prokurori, kas pakļauti to priekšnieku vadībai un kontrolei, kā arī tieslietu ministram saskaņā ar uz viņiem attiecināmajiem statūtu un organizatoriskajiem noteikumiem, ja viņu statuss Eiropas apcietināšanas ordera izdošanas kontekstā viņiem garantē neatkarību, it īpaši attiecībā pret izpildvaru.

Pamatlēmums 2002/584 ir interpretējams tādējādi, ka prasības, kas raksturīgas efektīvai tiesību aizsardzībai tiesā, kas piemērojama personai, pret kuru kriminālvajāšanas veikšanai ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis, ir izpildītas, ja saskaņā ar izdevējas dalībvalsts tiesību aktiem šī ordera izdošanas nosacījumi un it īpaši tā samērīgums šajā dalībvalstī ir pakļauti tiesas kontrolei.

____________

1      OV C 19, 20.1.2020.