Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 21. januára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour dʼappel dʼAix-En-Provence – Francúzsko) – Vykonanie európskeho zatykača proti MN

(vec C-813/19 PPU)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Súdna spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 6 ods. 1 – Pojem „vydávajúci súdny orgán“ – Účinná súdna ochrana)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour dʼappel dʼAix-En-Provence

Účastníci konania

MN

za účasti: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Výrok

Článok 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi sa má vykladať v tom zmysle, že pod pojem „ vydávajúci súdny orgán“ v zmysle tohto článku patria francúzski prokurátori, ktorí na základe príslušných služobných a organizačných predpisov podliehajú vedeniu a dohľadu svojich nadriadených a právomoci ministra spravodlivosti, ak im ich postavenie poskytuje pri vydávaní európskeho zatykača záruku nezávislosti najmä od výkonnej moci.

Rámcové rozhodnutie 2002/584 sa má vykladať v tom zmysle, že požiadavky na účinnú súdnu ochranu, ktorá prináleží osobe, voči ktorej je vydaný európsky zatykač na účely trestného stíhania, sú splnené, ak sú podľa právnych predpisov vydávajúceho členského štátu podmienky vydania tohto zatykača, a najmä jeho primeranosť predmetom súdneho preskúmania v tomto členskom štáte.

____________

1 Ú. v. EÚ C 19, 20.1.2020.