Language of document : ECLI:EU:C:2019:1149


 


 Определение на заместник-председателя на Съда от 20 декември 2019 г. — Puigdemont i Casamajó и Comín i Oliveres/Парламент

(Дело C646/19 P(R)

„Обжалване — Обезпечително производство — Институционално право — Членове на Европейския парламент — Акт за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори — Член 12 — Проверка на пълномощията — Решение на Парламента за вземане предвид на изпратения от националните органи списък на избраните кандидати, от който жалбоподателите са изключени, тъй като не са спазили формалност, изисквана от националното право — Жалба за отмяна — Fumus boni juris“

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Претегляне на всички разглеждани интереси

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 51)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Разглеждане prima facie на правните основания, изтъкнати в подкрепа на жалбата по главното производство — Жалба срещу решение на Парламента да вземе предвид изпратения от националните органи списък на избраните в Парламента кандидати, от който са изключени някои кандидати — Основание: неправилна преценка на понятието „официално оповестени изборни резултати“ по смисъла на Акта от 1976 г. — Основание, чието посочване на пръв поглед не е лишено от основателност

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 12 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори)

(вж. т. 52, 60, 64 и 75—78)

3.      Европейски парламент — Проверка на пълномощията на членовете — Граници — Действие, състоящо се във вземане предвид на изборните резултати, официално оповестени от държавите членки — Липса на правомощие за Парламента да се произнася по законността на националните избирателни процедури

(член 267 ДФЕС; член 12 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори)

(вж. т. 62)

4.      Обжалване — Основания — Неправилна преценка на фактитe и доказателствата — Недопустимост — Контрол от Съда върху преценката на Общия съд от гледна точка на националното право — Изключване, освен в случай на изопачаване

(член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 67)

5.      Обжалване — Основания — Основание, изложено за първи път в производството по обжалване на съдебен акт — Недопустимост

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 70)

6.      Европейски парламент — Избори — Компетентност на държавите членки — Изборна процедура и официално оповестяване на изборните резултати

(член 14, параграф 3 ДЕС; член 223, параграф 1 ДФЕС; член 39 от Хартата на основните права на Европейския съюз; членове 1, 8 и 12 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори)

(вж. т. 73 и 74)

Диспозитив

1)

Отменя определението на председателя на Общия съд на Европейския съюз от 1 юли 2019 г., Puigdemont i Casamajó и Comín i Oliveres/Парламент (T‑388/19 R, непубликувано, EU:T:2019:467).

2)

Връща делото на Общия съд на Европейския съюз за ново разглеждане.

3)

Не се произнася по съдебните разноски.