Language of document : ECLI:EU:C:2019:1149


 


 Kendelse afsagt af Domstolens vicepræsident den 20. december 2019 -
Puigdemont i Casamajó og Comín i Oliveres mod Parlamentet

(Sag C‑646/19 P(R))

»Appel – særlige rettergangsformer – regler for institutionerne – Europa-Parlamentets medlemmer – akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne af Europa-Parlamentet – artikel 12 – prøvelse af beføjelser – Parlamentets afgørelse om at tage hensyn til den liste over valgte kandidater, der blev meddelt af de nationale myndigheder og som udelukkede sagsøgerne som følge af sidstnævntes manglende overholdelse af en formalitet, der blev krævet i national ret – annullationssøgsmål – fumus boni juris«

1.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser for tildeling – fumus boni juris – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – kumulativ karakter – afvejning af samtlige interesser i sagen

(Art. 278 og 279 TEUF; Rettens procesreglement, art. 156, stk. 4)

(jf. præmis 51)

2.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser for tildeling – fumus boni juris – umiddelbar undersøgelse af anbringender fremført til støtte for søgsmålet i hovedsagen – søgsmål til prøvelse af en afgørelse fra Parlamentet om at tage hensyn til den liste over valgte kandidater til Parlamentet, der blev meddelt af de nationale myndigheder og som udelukkede visse kandidater – anbringende om forkert bedømmelse af begrebet »officielt udmeldte resultater« som omhandlet i akten af 1976 – anbringende, der ikke umiddelbart forekommer ugrundet

(Art. 278 og 279 TEUF; akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, art. 12)

(jf. præmis 52, 60, 64 og 75-78)

3.      Europa-Parlamentet – efterprøvelse af medlemmernes beføjelser – grænser – øvelse bestående i at tage hensyn til de resultater, der officielt blev udmeldt af medlemsstaterne – Parlamentets manglende kompetence til at tage stilling til de nationale valgprocedurers lovlighed

(Art. 267 TEUF; akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i forsamlingen, art. 12)

(jf. præmis 62)

4.      Appel – anbringender – urigtig bedømmelse af de faktiske omstændigheder og af beviserne – afvisning – Domstolens prøvelse af Rettens vurderinger i forhold til national ret – udelukket, medmindre de er gengivet urigtigt

(Art. 256, stk. 1, afsnit 2d, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 67)

5.      Appel – anbringender – anbringende fremført for første gang i forbindelse med appellen – afvisning

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 70)

6.      Europa-Parlamentet – valg – medlemsstaternes kompetence – valgprocedure og officiel bekendtgørelse af valgresultaterne

(Art. 14, stk. 3, TEU; art. 223, stk. 1, TEUF; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 39; akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, art. 1, 8 og 12)

(jf. præmis 73 og 74)

Konklusion

1)

Kendelsen afsagt af formanden for Den Europæiske Unions Ret den 1. juli 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres mod Parlamentet (T-388/19 R, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:467), annulleres.

2)

Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.

3)

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.