Language of document : ECLI:EU:C:2019:1149


 


 Euroopa Kohtu asepresidendi 20. detsembri 2019. aasta määrus –
Puigdemont i Casamajó ja Comín i Oliveres vs. parlament

(kohtuasi C646/19 P(R))

Apellatsioonkaebus – Ajutiste meetmete kohaldamine – Institutsiooniline õigus – Euroopa Parlamendi liikmed – Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlev akt – Artikkel 12 – Volituste kontrollimine – Parlamendi otsus võtta teadmiseks valitud kandidaatide nimekiri, mille tegid teatavaks liikmesriigi ametiasutused ja millest hagejad on riigisiseses õiguses kehtestatud formaalsuste täitmata jätmise tõttu välja jäetud – Tühistamishagi – Fumus boni iuris

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Kiireloomulisus – Tõsine ja korvamatu kahju – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine

(ELTL artiklid 278 ja 279; Üldkohtu kodukord, artikli 156 lõige 4)

(vt punkt 51)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Põhimenetluses lahendatava hagi põhjendamiseks esitatud väidete prima facie kontrollimine – Hagi parlamendi otsuse peale võtta teadmiseks Parlamenti valitud kandidaatide nimekiri, mille tegid teatavaks liikmesriigi ametiasutused ja millest teatavad kandidaadid on välja jäetud – Väide, mis puudutab 1976. aasta akti tähenduses mõiste „ametlikult teatatud tulemused“ väära hindamist – Väide, mis esmapilgul ei ole alusetu

(ELTL artiklid 278 ja 279; akt, mis käsitleb esindajate otsest ja üldist valimist Euroopa Parlamenti, artikkel 12)

(vt punktid 52, 60, 64 ja 75–78)

3.      Euroopa Parlament – Parlamendiliikmete volituste kontrollimine – Piirid – Tegevus, millega võetakse teadmiseks liikmesriikide poolt ametlikult teatatud tulemused – Parlamendi volituste puudumine otsustada liikmesriikide valimismenetluste õiguspärasuse üle

(EÜ artikkel 267; akt, mis käsitleb esindajate otsest ja üldist valimist Euroopa Parlamenti, artikkel 12)

(vt punkt 62)

4.      Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Liikmesriigi õigusele antud Üldkohtu hinnangute kontroll Euroopa Kohtu poolt – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõike 1 teine lõik; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 67)

5.      Apellatsioonkaebus – Väited – Esimest korda apellatsioonkaebuse raames esitatud väide – Vastuvõetamatus

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 70)

6.      Euroopa Parlament – Valimised – Liikmesriikide pädevus – Valimismenetlus ja valimistulemuste ametlik väljakuulutamine

(ELL artikli 14 lõige 3; ELTL artikli 223 lõige 1; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 39; akt, mis käsitleb esindajate otsest ja üldist valimist Euroopa Parlamenti, artiklid 1, 8 ja 12)

(vt punktid 73 ja 74)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu presidendi 1. juuli 2019. aasta määrus Puigdemont i Casamajó ja Comín i Oliveres vs. parlament (T‑388/19 R, ei avaldata, EU:T:2019:467).

2.

Saata kohtuasi Euroopa Liidu Üldkohtusse tagasi.

3.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.