Language of document : ECLI:EU:C:2020:83


 


 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 6 февруари 2020 г. — NHS/EUIPO

(Дело C858/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Тежест на доказване

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 10)

2.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Молба за допускане на обжалване — Изисквания за форма — Обхват

(член 58а от Статута на Съда; членове 170а и 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 11—13)

3.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Контрол на Съда върху преценката на фактитe и доказателствата — Изключване

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея и член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 14 и 17)

4.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; членове 170а и 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 15, 16, 18 и 19)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

NHS, Inc. понася направените от него съдебни разноски.