Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 Определение на заместник-председателя на Съда от 26 февруари 2020 г. — Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Комисия

(Дело C832/19 P(R)

„Обжалване — Определение по молба за допускане на обезпечение — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Заявление за издаване на разрешение за търговия с лекарствен продукт сирак — Решение на Комисията да заличи лекарствен продукт от регистъра на лекарствените продукти сираци — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Липса“

Обжалване — Основания — Неправилна преценка на фактитe и доказателствата — Недопустимост — Контрол от Съда върху преценката на Общия съд от гледна точка на националното право — Изключване, освен в случай на изопачаването им

(член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 40 и 41)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH да заплати съдебните разноски.