Language of document : ECLI:EU:C:2020:103


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 13. februára 2020 – Confédération nationale du Crédit Mutuel/Crédit Mutuel Arkéa

(vec C867/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca dôležitosť otázky pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 10)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Žiadosť o prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, články 170a a 170b)

(pozri body 11 – 13)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Otázka, ktorá nebola premetom preskúmania Súdnym dvorom – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, články 170a a 170b)

(pozri body 14, 15)

4.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Rozpor s judikatúrou Súdneho dvora – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, články 170a a 170b)

(pozri body 16 – 19)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Confédération nationale du Crédit Mutuel znáša svoje vlastné trovy konania.