Language of document : ECLI:EU:C:2020:91


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 11. februára 2020 – RutzingerKurpas/EUIPO

(vec C887/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca dôležitosť otázky pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 9)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Žiadosť o prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, články 170a a 170b)

(pozri body 10 – 12)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, články 170a a 170b)

(pozri body 13, 15 – 18)

4.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazov Súdnym dvorom – Vylúčenie

[článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek a článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b]

(pozri bod 14)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Susanne Rutzinger‑Kurpas znáša svoje vlastné trovy konania.