Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Определение на заместник-председателя на Съда от 26 февруари 2020 г. — BASF/Комисия

(Дело C773/19 P(R)

„Обжалване — Определение по молба за допускане на обезпечение — Директива 2001/83/ЕО — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Изменение на разрешение за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи омега-3-киселинни-етил естери — Неотложност — Значителна и непоправима вреда за здравето на трети лица — Засягане на репутацията“

1.      Обжалване — Основания — Повтаряне на основанията и доводите, изложени пред Общия съд — Липса на установяване на твърдяната грешка при прилагане на правото — Недопустимост

(член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 168, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 36)

2.      Обжалване — Основания — Непълнота на мотивите — Подразбиращи се мотиви на Общия съд — Допустимост — Условия

(член 256 ДФЕС; член 36 и член 53, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 37)

3.      Сближаване на законодателствата — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Директива 2001/83 — Реклама — Понятие

(член 86, параграф 1 от Директива 2001/83 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 45—47)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда BASF AS да заплати съдебните разноски.