Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Euroopa Kohtu asepresidendi 26 veebruari 2020. aasta määrus –
BASF vs. komisjon

(kohtuasi C773/19 P(R))

Apellatsioonkaebus – Ajutisi meetmeid käsitlev määrus – Direktiiv 2001/83/EÜ – Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Oomega-3-hapete etüülestreid sisaldavate, inimtervishoius kasutatavate ravimite müügiloa muutmine – Kiireloomulisus – Tõsine ja korvamatu kahju kolmandate isikute tervisele – Maine kahjustamine

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine – Õigusnormi väidetava rikkumise määratlemata jätmine – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d)

(vt punkt 36)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Ebapiisavad põhjendused – Kaudne põhjendamine Üldkohtu poolt – Lubatavus – Tingimused

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 36 artikli 53 esimene lõik)

(vt punkt 37)

3.      Õigusaktide ühtlustamine – Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Direktiiv 2001/83 – Reklaamimine – Mõiste

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83, artikli 86 lõige 1)

(vt punktid 45–47)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja BASF AS-ilt.