Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Postanowienie wiceprezesa Trybunału z dnia 26 lutego 2020 r. –
BASF/Komisja

[sprawa C773/19 P(R)]

Odwołanie – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Dyrektywa 2001/83/WE – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Zmiana pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi zawierających estry etylowe kwasów omega-3 – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda dla zdrowia osób trzecich – Naruszenie reputacji

1.      Odwołanie – Zarzuty – Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem – Brak określenia podnoszonego naruszenia prawa – Niedopuszczalność

[art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 ust. 1 lit. d)]

(zob. pkt 36)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Niewystarczające uzasadnienie – Podanie przez Sąd uzasadnienia dorozumianego – Dopuszczalność – Przesłanki

(art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 36, art. 53 akapit pierwszy)

(zob. pkt 37)

3.      Zbliżanie ustawodawstw – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2001/83 – Jawność – Pojęcie

(dyrektywa 2001/83 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 86 ust. 1)

(zob. pkt 45–47)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

BASF AS zostaje obciążona kosztami postępowania.