Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Uznesenie podpredsedu Súdneho dvora z 26. februára 2020 –
BASF/Komisia

[vec C773/19 P(R)]

„Odvolanie – Uznesenie o nariadení predbežného opatrenia – Smernica 2001/83/ES – Humánne lieky – Zmena povolenia na uvedenie humánnych liekov obsahujúcich etylestery omega‑3 kyselín na trh – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma na zdraví tretích osôb – Poškodenie dobrej povesti“

1.      Odvolanie – Dôvody – Jednoduché zopakovanie dôvodov a tvrdení predložených Všeobecnému súdu – Nezistenie uvádzaného nesprávneho právneho posúdenia – Neprípustnosť

[článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 168 ods. 1 písm. d)]

(pozri bod 36)

2.      Odvolanie – Dôvody – Nedostatok odôvodnenia – Uplatnenie implicitného odôvodnenia Všeobecným súdom – Prípustnosť – Podmienky

(článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 36 a článok 53 prvý odsek)

(pozri bod 37)

3.      Aproximácia právnych predpisov – Humánne lieky – Smernica 2001/83 – Zverejnenie – Pojem

(smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83, článok 86 ods. 1)

(pozri body 45 – 47)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

BASF AS je povinná nahradiť trovy konania.