Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Beslut av domstolens vice ordförande av den 26 februari 2020 –
BASF mot kommissionen

(mål C‑773/19 P(R))

”Överklagande – Beslut om interimistiska åtgärder – Direktiv 2001/83/EG – Humanläkemedel – Ändring av godkännande för försäljning av humanläkemedel som innehåller omega-3-fettsyra-etylestrar – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada för tredje mans hälsa – Skadat anseende”

1.      Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Underlåtenhet att ange vari den åberopade felaktiga rättstillämpningen består – Avvisning

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 168.1 d)

(se punkt 36)

2.      Överklagande – Grunder – Otillräcklig motivering – Tribunalens motivering är underförstådd – Tillåtet – Villkor

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artiklarna 36 och 53 första stycket)

(se punkt 37)

3.      Tillnärmning av lagstiftning – Humanläkemedel – Direktiv 2001/83 – Marknadsföring – Begrepp

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83, artikel 86.1)

(se punkterna 45–47)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

BASF AS ska ersätta rättegångskostnaderna.